หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ
อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
 
   
นายวรพนธ์ ทรงยศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ
 
อำนาจหน้าที่
 

 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ  
 

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ
               อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2539 และ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
      1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
      2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ตังนี้
               1. จัตให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
               2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
               3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
               4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
               5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
               6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
               7. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวตล้อม
               8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
               9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
      3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจการในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ตังนี้
               1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
               2. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
               3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
               4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
               5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
               6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
               7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
               8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
               9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
               10. ให้มีตลาต ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
               11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
               12. การท่องเที่ยว
               13. การผังเมือง

1. บทบาทหน้าที่สำนักงานปลัด
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนที่เข้ามาติดต่อ อีกทั้งยังมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการกำกับเร่งรัดการปฏิบัติงานให้ดำเนินไปตามนโยบายแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติราชการ มีงานที่ต้องรับผิดชอบดูแลได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณงานประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. บทบาทหน้าที่กองคลัง
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินเพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณ การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน บันทึกบัญชี จัดทำทะเบียนและรายงานทางการเงิน ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่ายเงิน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่าง ๆ ซึ่งรายได้จากการจัดเก็บจะถูกจัดสรรและผลักตันไปสู่โครงการต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผล

3. บทบาทหน้าที่กองช่าง
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและเขียนแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ วัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย แผนการปฏิบัติงาน ก่อสร้าง และซ่อมแซมบำรุง จึงถือกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนงาน ในการวางโครงสร้งพื้นฐานต่างๆ อาทิเช่น ซ่อมแชมถนนหนทาง ไฟฟ้า ทางเท้า ฯลฯ ให้ได้มาตรฐาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 เม.ย. 2564 เวลา 11.20 น. โดย คุณ อำนาจ เสือเจริญ

ผู้เข้าชม 42 ท่าน

 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230 โทรศัพท์ : 0-5621-7860
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ
จำนวนผู้เข้าชม 6,520,486 เริ่มนับ 24 พ.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 08-1971-4019